Překlady

Běžné a odborné překlady

Mým denním chlebem jsou překlady nejrůznějšího tematického a odborného zaměření. Profesionální překladatelé malých jazyků, jakými jsou třeba právě řečtina a albánština, nemají s ohledem na poptávku tolik možnostíspecializovat se na jeden konkrétní obor, tudíž musím zvládat vše od zdravotnické technikyaž po železniční výhybky. Kvalitní překladatel je schopen se rychle zorientovat v nové problematice a obstarat si referenční materiály, přičemž v ideálním případě konzultuje použitou terminologii přímo se zadavatelem.

Cena a termín vyhotovení překladu se přirozeně odvíjejí od množství a náročnosti textu. Standardně se překlad účtuje za normostranu (tj. 1 800 znaků včetně mezer) cílového textu, přičemž celkový rozsah textu je zaokrouhlen na jedno desetinné místo a první normostrana je účtována vždy celá. Obvyklá denní norma překladatele se pohybuje kolem 6 normostran. U zakázek překračujících tuto normu se účtuje expresní příplatek ve výši 50 %.

Zadání objednávky není nijak složité. Nejprve mi zašlete originální text k nahlédnutí, abychom se domluvili na individuálních cenových podmínkách. Potom ode mě obdržíte potvrzení termínu vyhotovení překladu a sazby za normostranu. Tím je objednávka vyřízena. Pouze uobjemných zakázek nebo v případě dlouhodobé spolupráce je jak pro zadavatele zakázky, tak i pro překladatele oboustranně výhodné sepsat smlouvu o dílo.

Používám nástroje CAT (překlad podporovaný počítačem), konkrétně SDL Studio 2015. Toto ocení především klienti, kteří potřebují přeložit dlouhé texty s opakujícími se pasážemi a dodržet konzistentnost použité terminologie. Nejenže Trados výrazňuje zvyšuje efektivitu překladu, ale umí také spočítat rozsah unikátního textu. Sečteno a podtrženo, klient dostane kvalitnější překlad v kratším čase a ušetří peníze.

Soudní překlady

Úřední překlad (též ověřený, soudní, „s kulatým razítkem“) potřebuje čas od času každý, kdo má nějaké vazby na cizinu. Typicky se jedná o překlady rodných, oddacích a úmrtních listů, potvrzení o právní způsobilosti k uzavření sňatku, výpisů z rejstříku trestů, rozsudků, vysvědčení, diplomů, notářských úkonů, smluv apod., jež mají být předloženy tuzemským nebo cizím státním orgánům. V České republice upravuje tuto oblastzákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, podle kterého smí tlumočnickou činnost vykonávat pouze osoba jmenovaná předsedou krajského soudu nebo ministrem spravedlnosti.

Ověřený překlad musí být svázán s originální listinou nebo s její úředně ověřenou kopií a dále je k němu připojena tzv. tlumočnická doložkaobsahující údaj o tom, kterým soudem byl tlumočník jmenován a pod jakým pořadovým číslem je tlumočnický úkon registrován v tlumočnickém deníku. Z tohoto důvodu je nutné vždy fyzicky dodat originál nebo ověřenou kopii listiny. V Brně se lze domluvit na osobním předání, zatímco s mimobrněnskými klienty se domlouvám většinou tak, že mi listinu pošlou poštou a já jim zašlu svázaný překlad zpět na dobírku (poštovné a dobírkovné je účtováno zvlášť). Pro urychlení překladu je také možné předem zaslat e-mailem oskenovaný dokument.

Překlad typizovaných dokumentů majících podobu tiskopisu je účtován za každou fyzickou stranu. U ostatních dokumentů je účtována každá započatá normostrana přeloženého textu (tj. 1 800 znaků včetně mezer).

Aby byla listina uznána řeckými orgány, musí být opatřena tzv. apostilou. V ČR provádí apostilaci podle druhu listiny Ministerstvo zahraničních věcí (listiny vydané orgány státní správy a jiné listiny), Ministerstvo spravedlnosti (listiny vydané justičními orgány nebo notáři) a Ministerstvo školství (např. vysvědčení). Teprve potom se nechá listina nechá přeložit se soudním ověřením do řečtiny. Výsledný překlad se pak doporučuje opatřit vyšším ověřením příslušného krajského soudu, u něhož je tlumočník zapsán (v mém případě Krajský soud v Brně), příp. Městským soudem v Praze, který tento úkon provádí centrálně. Posledním krokem je apostilace překladu Ministerstvem spravedlnosti.

Co se týče termínuvyhotovení, u naprosté většiny zakázek obvyklého rozsahu jsem schopen garantovat překlad do následujícího pracovního dne od závazného potvrzení objednávky. U zakázek většího rozsahu je termín vyhotovení domluven individuálně v závislosti na aktuálním vytížení.

Jsem členemKomory soudních tlumočníků České republiky(KST ČR), profesní organizace sdružující soudní tlumočníky, která úzce spolupracuje rovněž s Evropskou asociací soudních tlumočníků a překladatelů (EULITA). V rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti se pravidelně účastním akcí pořádaných KST ČR.