Ενδεικτικές τιμές

Απλή μετάφραση (ανά πρότυπη σελίδα*)20 EUR / 500 CZK
Απλή μετάφραση με χρήση CAT (ανά λέξη)0,08 EUR / 2 CZK
Επίσημη μετάφραση (ανά πρότυπη σελίδα*)25 EUR / 600 CZK
Διαχρονική διερμηνεία (ανά 4ωρο)160 EUR / 4.000 CZK
Ταυτόχρονη διερμηνεία (ανά 4ωρο)240 EUR / 6.000 CZK
Επίσημη διερμηνεία σε γάμο120 EUR / 3.000 CZK
Επείγουσα μετάφραση ή διερμηνεία**+50%
(Οι τιμές ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.)

*Μία πρότυπη σελίδα ορίζεται ως 1.800 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών.
**Πραγματοποιείται αυθημερόν ή υπερβαίνει το ανώτατο όριο 6 πρότυπων σελίδων/εργάσιμη ημέρα.