Soudní překlady | Επίσημες μεταφράσεις

V čem se liší soudní překlad od obyčejného překladu?

Soudní překlad (jinak také ověřený překlad) vyhotovuje soudní překladatel, který je k tomu oprávněn na základě zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a zároveň na rozdíl od obyčejného překladu nese za překladatelský úkon osobní zodpovědnost. Soudní překladatel je zapsán na seznamu soudních tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR. Soudní překlad se opatřuje překladatelskou doložkou obsahující otisk překladatelské pečeti.

V jakých situacích potřebuji soudní překlad?

Obecně je působnost soudních překladatelů vymezena v § 1 odst. 2 zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích: Výkonem překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy. Typicky bývá soudní překlad vyžadován u soudních jednáních, u notáře, na matrikách, při dokládání vzdělání v zahraničí apod.

Je možné vyhotovit soudní překlad v elektronické podobě?

Ano, nová právní úprava umožňuje vyhotovit překlad v elektronické podobě v souboru PDF-A s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Elektronický překlad má stejnou platnost jako klasický soudní překlad vyhotovený v listinné podobě, ale oproti ní má navíc řadu výhod. Především se zjednodušuje proces vyhotovení. Především odpadá nutnost zaslat překládanou písemnost poštou nebo přinést osobně ke svázání. Elektronický překlad lze použít opakovaně, aniž by bylo nutné zadávat více vyhotovení nebo pořizovat ověřenou kopii. Více informací o elektronických soudních překladech naleznete v publikaci zde.